Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. WoonVIP: een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Actys Wonen B.V. (KvK: 09109224).
 2. Gebruiker: de huurder, of derde die rechtmatig toegang heeft gekregen tot het Platform.
 3. Aanbieder: een bedrijf (natuurlijk of rechtspersoon, niet zijnde WoonVIP) dat de Service producten of diensten via het platform aanbiedt.
 4. Service: product of dienst van de Aanbieder.
 5. Partijen: WoonVIP, Gebruiker en Aanbieder gezamenlijk genoemd.
 6. Platform: de website (woonvip.nl en/of www.woonvip.com) en/of toekomstig te ontwikkelen tool zoals een ‘app’, waarop Gebruikers diensten/producten kunnen afnemen van (door WoonVIP geselecteerde) Aanbieders.
 7. Account: de mogelijkheid van Gebruiker om middels een gebruikersnaam en wachtwoord gebruik te maken van het Platform.
 8. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Algemeen

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen WoonVIP en Gebruiker en op de rechtsverhouding tussen WoonVIP en Aanbieder. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Onder de handelsnaam WoonVIP worden via een platform services (door Aanbieders) aan Gebruikers aangeboden. Dit zijn services zoals: stomerij en wasdiensten, kleding en/of schoenherstel, tuinonderhoud, klusdiensten, schoonmaak en huishoudelijk hulp, maaltijd- service, producten of diensten voor ouderen etc. WoonVIP exploiteert daarmee een website / (internet) platform waar vraag naar en aanbod van services bij elkaar komen. Het aanbod van services kan per gebouw / regio / woonlocatie verschillen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel
  of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene
  Voorwaarden bepaalde volledig van toepasing. WoonVIP en Gebruiker/Aanbieder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
  vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 5. Indien WoonVIP niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat WoonVIP in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Deze Algemene Voorwaarden verwijzen ook naar het privacy beleid en de proclaimer, welke onderdeel vormen van deze Algemene Voorwaarden. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaart Gebruiker/Aanbieder ook akkoord te gaan met deze aanvullende bepalingen.
 7. WoonVIP zal de privacy van Gebruiker/Aanbieder altijd proberen te waarborgen en zal gegevens niet gebruiken voor (commerciële) doeleinden buiten Actys Wonen B.V. en de aan haar gelieerde entiteiten.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. WoonVIP brengt Gebruiker en Aanbieder bij elkaar op het platform. WoonVIP biedt daarmee een onder andere internet platform aan, die de communicatie en eventueel de betaling faciliteert tussen Gebruiker en Aanbieder.
 2. De Gebruiker levert – met betrekking de gewenste dienst – via het platform de (relevante) informatie en contactgegevens aan, welke na aanvraag zal worden doorgezonden aan de door Gebruiker gekozen Aanbieder. Gebruiker staat er voor in dat de gegevens juist, volledig en waarheidsgetrouw zijn.
 3. Aanbieder zal (zo spoedig mogelijk) na ontvangst van de gegevens contact op nemen met gebruiker om de aanvraag te bevestigen en/of eventuele nadere informatie in te winnen.
 4. Tussen Gebruiker en Aanbieder kan vervolgens een overeenkomst tot stand komen. Indien Aanbieder en Gebruiker een overeenkomst met elkaar aangaan, is het de verantwoordelijkheid van de Aanbieder om de overeenkomst feitelijk aan te gaan en aan de Gebruiker te doen toekomen. WoonVIP is geen partij bij de overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder en kan hierop ook op geen enkele wijze worden aangesproken door Gebruiker en/of Aanbieder.
 5. Op de overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder kunnen (algemene) voorwaarden van Aanbieder van toepassing zijn. De Aanbieder verplicht zich eventuele toepasselijk (algemene) voorwaarden van Aanbieder aan Gebruiker ter hand te stellen.

Artikel 4. Screening Aanbieder

 1. WoonVIP tracht de Aanbieders op het platform met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid te selecteren, met als doel de tevredenheid van Gebruiker. WoonVIP kan echter niet instaan voor het handelen van een Aanbieder en/of de kwaliteit van een service garanderen. Klachten over (de kwaliteit van) een Service / Aanbieder verneemt WoonVIP graag, teneinde wellicht bij te kunnen dragen aan een oplossing. WoonVIP is op geen enkele manier aansprakelijk voor het doen of nalaten van Aanbieders.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

 1. WoonVIP is bevoegd om nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Gebruiker/Aanbieder niet, niet volledig of niet tijdig aan de (betalings-)verplichtingen voldoet, of indien door de vertraging aan de zijde van de Gebruiker/Aanbieder niet langer van WoonVIP kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is WoonVIP bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van WoonVIP kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WoonVIP op de Aanbieder onmiddellijk opeisbaar. Indien WoonVIP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien WoonVIP tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de Gebruiker/Aanbieder zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is WoonVIP gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Gebruiker/Aanbieder, uit hoofde van wanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 1. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Gebruiker/Aanbieder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Gebruiker/Aanbieder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het WoonVIP vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan Gebruiker/Aanbieder. Vorderingen van WoonVIP op Gebruiker/Aanbieder zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 2. WoonVIP is bij voorkomende gevallen, als omschreven/bedoelt in dit artikel, gerechtigd om, zonder nadere aankondiging de Gebruiker/Aanbieder van het Platform te verwijderen

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Indien WoonVIP aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. WoonVIP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Gebruiker / Aanbieder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien WoonVIP aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 50,– per schade. De aansprakelijkheid van WoonVIP is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag gemoeid met de geleverde die of het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval zal uitkeren. WoonVIP is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Aansprakelijkheidstelling van WoonVIP geschied binnen vijf (5) werkdagen na het redelijkerwijs bekend zijn met de aansprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden vervallen na vijf (5) werkdagen na het redelijkerwijs bekend zijn met deze rechten of bevoegdheden.

Artikel 7. Overmacht

 1. WoonVIP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker/Aanbieder indien WoonVIP daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. WoonVIP geeft geen enkele garantie af over de bereikbaarheid van het platform. WoonVIP mag op elk moment het platform aanpassen of tijdelijk of permanent stopzetten zonder dat Gebruiker/Aanbieder hierover behoeft te worden ingelicht.

Artikel 8. Vrijwaring

 1. De Gebruiker en Aanbieder vrijwaren WoonVIP voor eventuele aanspraken van derden, die in verband staan met de aangeboden dienst en daardoor schade lijden en waarvan de oorzaak een andere dan aan WoonVIP toerekenbaar is.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. De inhoud van het platform, met inbegrip van de merken, logo’s, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan WoonVIP of aan haar gelieerde (rechts)personen. De materialen op deze site mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt tenzij hiervoor nadrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door WoonVIP. Een en ander op straffe van een direct en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,– voor iedere keer dat deze bepaling wordt overtreden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WoonVIP partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter van de rechtbank Amsterdam of rechtbank Gelderland, dit ter keuze aan WoonVIP, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 11. Slot

 1. WoonVIP mag deze voorwaarden op elk moment wijzigen. De Gebruiker/Aanbieder krijgt een melding van de wijziging en is er zelf voor verantwoordelijk dat hij deze leest en zal voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Voortgezet gebruik van de dienst door Gebruiker/Aanbieder geeft acceptatie aan van de nieuwe voorwaarden.