Privacy en beleid (Actys)

Privacybeleid WoonVIP

Persoonsgegevens
Actys Wonen is de  beheerder van de website www.woonvip.nl. Uw persoonsgegevens worden door Actys Wonen gebruikt om u te faciliteren in de op de website aangeboden diensten en om u in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze website gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interesses.  Na het inloggen op www.woonvip.nl zijn uw gegevens en de gegevens van de dienstverleners gedeeltelijk zichtbaar, zodat WoonVIP vraag en aanbod op elkaar kan afstemmen. Deze persoonlijke benadering is mogelijk doordat wij bepaalde gegevens opslaan. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Volledigheidshalve merken wij op dat Actys Wonen bv als ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt aangemerkt. Waar in dit privacy statement wordt gerefereerd aan Actys Wonen, wordt hieronder verstaan: Actys Wonen bv en haar groepsmaatschappijen (Actys Groep bv, Actys bv, Actys VvE bv).

Hieronder is uiteengezet welke persoonsgegevens door Actys Wonen worden verwerkt, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en op welke wijze u uw persoonsgegevens kan inzien en eventueel corrigeren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Actys Wonen verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven telefoonnummer, emailadres, naam, huisadres, gezinssamenstelling, interesses en voorkeuren). Actys Wonen verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond.

Gekwantificeerde gegevens
Actys Wonen houdt bij welke onderwerpen of toepassingen bezoekers interesseren door onder andere na te gaan welke onderwerpen of websites het meest frequent bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door Actys Wonen. Op basis van deze gegevens kan Actys Wonen het best nagaan welke onderwerpen en diensten van de website www.woonvip.nl het meest interessant worden gevonden door de bezoekers, waardoor Actys Wonen de website beter op de interesses van bezoekers kan toespitsen.

Om bovenstaande geaggregeerde informatie te verzamelen, wordt een klein bestand naar uw computer gestuurd, een zogenaamde cookie.

De partners waarmee Actys Wonen samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Actys Wonen is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving.

Cookies
De website www.woonvip.nl van Actys Wonen maakt gebruik van cookies. Dit doen we om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van cookies zorgt WoonVIP er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft in te vullen. We maken het gebruik van de website zo gemakkelijk mogelijk. Met behulp van cookies kunnen wij de website verbeteren en aan uw gebruikswensen aanpassen.

Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u zelf in uw browser en/of internetinstellingen deze optie te activeren en/of deactiveren. Indien u cookies accepteert, zullen zij 5 jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. LET OP: het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website, www.woonvip.nl en diensten beperken.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Actys Wonen verwerkt de hierboven opgesomde gegevens om bezoekers die gebruik maken van de op www.woonvip.nl aangeboden diensten, deze diensten te kunnen leveren en in de gelegenheid te stellen om actief van de website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses. Daarnaast verwerkt Actys Wonen de gegevens voor algemeen relatiebeheer evenals interne acquisitie/marketing doeleinden. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Actys Wonen deze heeft verkregen.

Actys Wonen draagt er zoveel mogelijk zorg voor om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Derden
De aanbieders van diensten op www.woonvip.nl ontvangen pas uw gegevens als u zelf actief een dienst afneemt. Doet u dat niet, dan ontvangen de aanbieders ook geen gegevens van u.

Informatie en rechten met betrekking tot gegevens
U kunt Actys Wonen laten weten geen prijs te stellen op direct marketing van de zijde van Actys Wonen. Dit kunt u in uw accountgegevens op www.woonvip.nl aanpassen. Nadat u dit heeft aangepast zal Actys Wonen maatregelen treffen om gebruik van uw gegevens voor die doeleinden terstond te beëindigen. Indien u van mening bent dat uw gegevens onvolledig, incorrect of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij door Actys Wonen verwerkt worden, kunt u uw persoonsgegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen. Verplichte velden zoals naam en adres kunt u niet verwijderen, deze zijn onlosmakelijk verbonden aan uw woonVIP-account.